SCENARIUSZ 17


Anna Dereń


PLAN MIEJSCOWOŚCI
– CZYLI OPISUJEMY NASZĄ OKOLICĘ


Cele ogólne na III etapie kształcenia:

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • myślenie matematyczne — umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • myślenie naukowe — umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne — matematyka:

 • Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
 • Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.
  Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

 

Pomoce:

 • puste naklejki, pozwalające na tworzenie własnych piktogramów,
 • duże arkusze papieru,
 • pisaki,
 • linijki, sznurki, paliki,
 • taśma miernicza,
 • kompasy,
 • naklejki: • karty pracy (do ewentualnego wykorzystania).

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 1. Zachęcamy uczniów do wykonania planu miejscowości lub dzielnicy, w której znajduje się szkoła.

 2. Uczniowie wychodzą z klasy, oglądają okolicę, zwracając uwagę na znaki informacyjne, ogólny układ elementów przestrzeni, robią wstępny szkic lub zdjęcia.

 3. Po powrocie do klasy wspólnie rysują ogólny plan sytuacyjny, ustalają w jakiej skali wykonany będzie plan oraz w jakich grupach będą pracowali. Ponieważ plan złoży się z kilku fragmentów opracowanych przez różne zespoły, ustalają, jakie przyjmą zasady rysowania planu, co będzie jego miejscem centralnym. Zwracamy uwagę na konieczność zachowania proporcji, żeby plan odnosił się rzeczywiście do opisywanego w nim miejsca. Ustalamy też punkty charakterystyczne lub strategiczne. Uczniowie planują również strategię dokonywania pomiarów.

 4. Zespoły przystępują do wykonania zadania, pracując w terenie. Po powrocie do szkoły dołączają do swoich planów odpowiednie, przygotowane przez siebie piktogramy, oznaczając ważne miejsca. Łączą wszystkie części planu, dopisują legendę, ustalają kierunki świata. Sprawdzają, czy na podstawie planu możemy rozpoznać naszą miejscowość.

 5. Plan może zostać wykorzystany do zaaranżowania gry terenowej dla innych uczniów naszej szkoły lub dla grup, które pracowały nad jego wykonaniem.

 6. Możemy też zaproponować udogodnienia, modernizacje, zwrócić uwagę na ważny element miejscowości (np. brak przejścia dla pieszych, ławek, koszy na odpady, klombu) i nanieść na plan i zaprezentować lokalnym władzom, rodzicom, innym klasom.

 7. To doświadczenie pozwoli na opracowanie gier sytuacyjnych, np. „poszukiwanie tajnej informacji” na terenie szkoły lub okolicy. Piktogramy sporządzone przez uczniów zostaną wykorzystane do zakodowania drogi prowadzącej do ukrytej informacji.

 8. Sporządzenie planu okolicy szkoły (osiedla, dzielnicy, miasta) z zaznaczeniem i opisem miejsc dla uczniów ważnych lub polecanych do zwiedzania przez turystów może być również tematem projektu — długoterminowej pracy zespołowej. Efekty mogą być zaprezentowane na tablicach informacyjnych przed szkoła, w gminie, w informacji turystycznej lub innym miejscu dostępnym dla mieszkańców lub turystów.