[nbsp

SCENARIUSZE

WSTĘP


Publikacja zawiera szesnaście scenariuszy przeznaczonych dla uczniów gimnazjum mających trudności w uczeniu się matematyki. Wszystkie wykorzystują pomoce przygotowane w ramach projektu Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco.

W każdym scenariuszu zostały zapisane cele edukacyjne oraz umiejętności, które dzięki temu scenariuszowi mogą być kształtowane. Sformułowania celów i umiejętności są zacytowane z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Oprócz celów ogólnych dla III etapu edukacyjnego wymieniono również odpowiednie cele ogólne oraz wymagania szczegółowe kształcenia matematycznego. Scenariusze dotyczą wszystkich obszarów wymienionych w celach ogólnych kształcenia matematycznego na III etapie edukacyjnym. W niektórych scenariuszach pojawiają się również odwołania do wymagań szczegółowych z niższego (drugiego) etapu edukacyjnego z uwagi na to, że uczestnikami proponowanych w nich zajęć będą uczniowie, którzy nie zawsze w dostatecznym stopniu opanowali umiejętności kształcone w szkole podstawowej.

Dalej w scenariuszu wymienione są potrzebne pomoce. Pochodzą one na ogół z zestawu pomocy dla grupy uczniów. Zasadniczą częścią każdego scenariusza jest przebieg sytuacji dydaktycznej często opatrzony komentarzami i wskazówkami autorów dotyczącymi metod pracy. Polecane są metody aktywizujące uczniów oraz praca w zespołach (w tym również projekt edukacyjny). Scenariusze zakładają dużą aktywność uczniowską przy ograniczonej do roli organizatora pozycji nauczyciela.

Mogą być stosowane w całości, we fragmentach lub dowolnie modyfikowane. Mogą również inspirować kreatywnych nauczycieli do projektowania własnych autorskich scenariuszy.

Mimo, że ustawione zostały w kolejności nieprzypadkowej, to od nauczyciela, który zna swoich uczniów i potrafi rozpoznać ich braki i potrzeby będzie zależało, które scenariusze i kiedy będą realizowane.

Uzupełnieniem niektórych scenariuszy są tematycznie z nimi związane karty pracy — jednostronicowe zestawy zadań do pracy indywidualnej. Zostały one opracowane na dwóch poziomach trudności: A i B, tak aby mogły służyć indywidualizacji samodzielnej pracy ucznia. Poziom A przeznaczony jest dla uczniów, którzy potrzebują więcej ćwiczeń, aby opanować daną umiejętność, karty na poziomie B służą dalszemu jej rozwijaniu.

Do niektórych scenariuszy przygotowano zamieszczone na płycie CD prezentacje, które zawierają materiały potrzebne do realizacji scenariusza — ilustracje lub treści zadań. Aby skorzystać z prezentacji, nauczyciel powinien skopiować ją na inny nośnik, wybrać potrzebne slajdy a w czasie lekcji wyświetlić na ekranie lub tablicy multimedialnej.

Mamy nadzieję, że te wszystkie materiały pomogą nauczycielom zorganizować i prowadzić efektywne zajęcia dla uczniów, którzy mieli trudności z opanowaniem ważnych umiejętności matematycznych a innowacyjny sposób pracy z wykorzystaniem języka piktogramów sprawi, że nauka matematyki będzie również przyjemna i wciągająca.