SCENARIUSZ 25

Małgorzata Sieńczewska


CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY
– CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • myślenie matematyczne — umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne na I etapie kształcenia:

 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów,
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej.

Wymagania szczegółowe:
Uczeń:

 • w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 • klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierząt, zabawek, rzeczy do ubrania;
 • rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym;
 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka);
 • opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku na łące i w zbiornikach wodnych;
 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego;
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence;
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.

 

Pomoce:

 • koperty z zakodowanym czasem, miejscem i celem wycieczki (),
 • encyklopedie dla I etapu edukacji, atlasy zwierząt, książki popularnonaukowe, czasopisma, zielniki, zdjęcia, pocztówki, naturalne okazy i inne materiały (np. programy multimedialne) dotyczące wskazanego czasu, miejca i celu wycieczki,
 • kartki A4, przybory do pisania i rysowania.

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 1. Dzielimy klasę na sześcioosobowe grupy.

 2. Dzieci dyskusją w grupie na temat „Co należy zabrać ze sobą, wybierając się w podróż?”
  Następnie rysują na kartce za pomocą umownych znaków to, co ich zdaniem zawsze trzeba mieć podczas wycieczki.

 3. Organizujemy losowanie kopert z zadaniami. Uczniowie w grupach dokonują odkodowania, czasu, miejsca i celu podróży:

  Grupa 1: czas: — jesień, miejsce: — las, cel: — obserwacja i opowiedzieć o drzewach, grzybach,
  sowie, mrówce;

  Grupa 2: czas: — lato, miejsce: — morze, cel: — wykonać fotografie i opowiedzieć o plaży, latarni,
  rybach, ptakach;

  Grupa 3: czas: — zima, miejsce: — góry, cel: — obserwacja i opis górala, śniegu, temperatury,
  szyszek;

  Grupa 4: czas: — wiosna, miejsce: — jezioro/staw cel: — posłuchać, zaobserwować i opowiedzieć o żabie, bocianie, łabędziu, zapachu pierwiosnka.

  Można poprosić uczniów, aby samodzielnie narysowali, jakim środkiem transportu będą podróżować.
  Następnie dzieci weryfikują, które rzeczy do tej pory wybrane będą im potrzebne w tej wyprawie, a które będą zupełnie zbędne. Dorysowują elementy ekwipunku biorąc pod uwagę czas i cel wycieczki. Porządkują wykonane rysunki, tworzą nazwy nadrzędne (np. ubrania, przybory toaletowe, pożywienie, dokumenty, książki, urządzenia itp.) i umieszczają wszystko na kartce z napisem EKWIPUNEK.

 4. Dzieci zapoznają się z materiałami dotyczącymi czasu, miejsca i celu podróży. Mogą wykonywać jakieś rysunki, notatki. Następnie przygotowują ćwiczenia dramowe: wymyślają scenki i wykonują „zdjęcia” z realizacji celu podróży.

 5. Następnie dzieci dyskutują w grupie i wspólnie tworzą plan wycieczki — projektują odpowiednie piktogramy i umieszczają je na kartce z napisem PLAN WYCIECZKI.

 6. Grupy prezentują stworzone przez siebie: plan wycieczki, spis ekwipunku oraz przygotowane ćwiczenia dramowe. Pozostałe dzieci odgadują dokąd mieli udać się ich koledzy i koleżanki i jaki był ich cel wyprawy.

 7. Rozmawiamy z dziećmi na temat:
  ✓ Co było podobne, a czym różniły się wyprawy poszczególnych grup?
  ✓ Co zadecydowało, że wasze wyprawy miały inny przebieg?
  ✓ Co ułatwiły wam obrazki, a z czym mieliście kłopot?

Załącznik 1.