SCENARIUSZ 28

Małgorzata Sieńczewska


GRAMY W DOMINO –
CZYLI O UKŁADANIU CIĄGU WEDŁUG PODANEJ ZASADY


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • kształcenie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne na I etapie kształcenia:

 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy;
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wymagania szczegółowe:
Uczeń:

 • w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania;
 • układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie;
 • odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym;
 • współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.

Pomoce:

 • domino (do wycięcia), złożone z 28 kostek z piktogramami różnych zwierząt, niektóre kostki puste, z tzw. mydłem, np.:

 • zadania dla grup ( załącznik 1.),
 • pieczątki:

  • ƒƒ owoce:      

  • ƒƒ figury: 

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 

Etap I
Ma charakter rozgrzewki, jego zadaniem jest wywołać aktywność i zainteresowanie dzieci.

 1. Dzielimy uczniów na grupy 6–osobowe.
 2. Dzieci ustalają w grupie znaczenie piktogramów, znajdujących się w grze domino.
 3. Ustalamy z dziećmi zasady gry:
 4. Uczestnicy losują po 4 kamienie leżące obrazkami do spodu. Pozostałe kamienie składają w stosik. Pierwszy gracz wykłada dowolny kamień. Następny dokłada pasujący element (taki sam lub tzw. „mydło”). Jeśli nie posiada odpowiedniego obrazka bierze następny kamień ze stosika. Jeżeli miał szczęście i kamień pasuje — dokłada go, gdy nie — zatrzymuje. Koniec gry następuje, gdy kamienie na stosiku skończą się, zaś jeden z graczy wyłoży już wszystkie swoje.
 5. Dzieci rozgrywają jedną partię gry w domino.
 6. Każda grupa relacjonuje przebieg gry. Rozmawiamy na temat przegranej i wygranej w grze.
  Gratulujemy zwycięzcom.

Etap II
Każda grupa otrzymuje zagadkę (załącznik 1) do samodzielnego rozwiązania. Uczniowie, na podstawie zaprezentowanego układu kostek domina, starają się odgadnąć w jakiej kolejności dołożyć następne kamienie. Wspólnie ustalają w grupie, jaka reguła może obowiązywać w tej grze.
Nauczyciel może wykorzystać prezentację, która zawiera trzy kolejne zagadki. Uczniowie wspólnie starają się odgadnąć regułę, według której ułożone są kostki domina. W przypadku trudności, nauczyciel może udzielić wskazówki:
– zagadka 1 — zwróćcie uwagę na kolory,
– zagadka 2 — policzcie, ile nóg ma każde zwierzę,
– zagadka 3 — zastanówcie się, w jakim środowisku żyją zwierzęta.
Uczniowie powinni przedyskutować, w jakiej kolejności należy dołożyć następne kostki.
Po kliknięciu na ramkę, istnieje możliwość sprawdzenia, czy odpowiedź została udzielona prawidłowo.
Następnie każda grupa otrzymuje zagadkę (załącznik 1.) do samodzielnego rozwiązania. Uczniowie, na podstawie zaprezentowanego układu kostek domina, starają się odgadnąć w jakiej kolejności dołożyć następne kamienie. Wspólnie ustalają w grupie, jaka reguła może obowiązywać w tej grze.

Etap III
Proponujemy dzieciom wykonanie domina przy użyciu pieczątek dla uczniów z innej grupy lub klasy. Dzieci projektują kostki domina i ustalają reguły gry (jeśli mają takie możliwości, mogą je zapisać).Wykonują domino wg własnego projektu. Sprawdzają, czy można zagrać w tak zaprojektowane domino.

Załącznik 1