SCENARIUSZ 36

Małgorzata Żytko


MAKIETA
– CZYLI O WYKORZYSTANIU BRYŁ
DO KONSTRUOWANIA MODELU EKOLOGICZNEGO OSIEDLA


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata; odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne na I etapie kształcenia:

 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 • kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

Wymagania szczegółowe:
Uczeń:

 • mierzy długość, posługując się, np. linijką; porównuje długości obiektów;
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie);
 • pomoc w pisaniu pracy licencjackiej.
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar;
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).

Pomoce:

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 1. Proponujemy dzieciom zaprojektowanie osiedla mieszkaniowego lub wyspy marzeń — praca w grupach — dyskusja na temat wyglądu osiedla mieszkaniowego przyjaznego dzieciom lub ekologicznego (ewentualnie wyspa marzeń). Dzieci ustalają, co tam powinno się znaleźć i piszą zamówienia dla innej grupy na wykonanie makiety takiego osiedla.

 2. Każda z grup zgłasza jedną propozycję. Zapisują ją w postaci zamówienia wraz z instrukcją i przyczepiają w widocznym miejscu. Następnie każda z grup wybiera sobie zamówienie do wykonania makiety. Przekazujemy dzieciom informację, że ich projekty będą prezentowane na wystawie, a najlepsze zostaną zaprezentowane rodzicom i przekazane władzom samorządu lokalnego (możemy zorganizować specjalną wycieczkę).

 3. Dzieci wykonują makiety wykorzystując zgromadzone materiały: karton pakowy papier, różne opakowania po produktach (spożywczych, kosmetycznych, chemicznych), plastikowe bryły, tekturowe siatki brył do złożenia. Tworzą makiety osiedli na kartonach (papier pakowy). Dodatkowo mogą wykorzystać zapałki i plastelinę. Zaznaczają ulice, podpisują budynki.

 4. Następnie poszczególne makiety zamieniają na model piktogramowy, aby można go było z łatwością przesłać do odbiorcy (wcześniej można też wykonać zdjęcia makiet przestrzennych wykonanych przez dzieci).

  Rozdajemy dzieciom piktogramy — naklejki z zestawu i naklejki do samodzielnego tworzenia piktogramów (np. relacji prostopadłe, równoległe).  Dzieci zamieniają poszczególne obiekty na piktogramy i odstawiają na bok.

 5. Grupy zamieniają się miejscami i próbują odtworzyć makiety sąsiadów. Oceniają wzajemnie poprawność wykonania, określają braki i nieścisłości.

 6. Grupy dyskutują o swoich projektach, proponują modyfikacje. Odtworzenie pierwotnego kształtu po dyskusjach w grupie. Obliczają wysokość, szerokość i długość poszczególnych obiektów, określają dokładne położenie i odległość między nimi oraz przeznaczenie obiektów. Mogą użyć piktogramów–naklejek lub zaprojektować własne..
 7. Wystawa prac dzieci.

 8. Wybór projektu lub projektów, które dzieci chciałyby zrealizować — analiza warunków, możliwości i przeszkód w realizacji. Dzieci piszą list z opisem propozycji projektu wybranego przez nich do realizacji i wysyłają do Urzędu Miasta.