SCENARIUSZ 17

Mirosław Dąbrowski


CO TU PASUJE
– CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC,
CZ. III


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 • myślenie matematyczne — umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Cele ogólne — matematyka:

 • Sprawność rachunkowa.
  Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.
 • Modelowanie matematyczne.
  Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania.
 • Rozumowanie i tworzenie strategii.
  Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

Wymagania szczegółowe:

 • Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:
  • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak, np. 230 + 80 lub 4600 — 1200; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;
  • dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora;
  • https://pracestudenckie.pl/.
  • mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach);
  • wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych;
  • porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne;
  • rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2, 3, 5, 9, 10, 100.

 • Zadania tekstowe. Uczeń:
  • dostrzega zależności między podanymi informacjami;
  • do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Pomoce:

 • piktogramy demonstracyjne (pełen komplet),
 • piktogramy małe (pełen komplet),
 • stemple / nalepki,
 • inne (do projektowania zagadek przez uczniów):
  • ƒƒnalepki (rośliny i zwierzęta),
  • ƒƒ kolorowe pisaki,
  • ƒƒ ,
  • ewentualnie kalkulatory,
 • prezentacja (do ewentualnego wykorzystania),
 • karty pracy (do ewentualnego wykorzystania).

Przebieg sytuacji dydaktycznej:

 1. Formułujemy i układamy na tablicy (albo wyświetlamy, korzystając z prezentacji) zagadki typu:
  Co tu pasuje! Jedna rzecz, która i dlaczego?
  np.: 2. Stopniowo przechodzimy do zagadek bardziej abstrakcyjnych:

 3. Ponownie pora na pomysły uczniów. Także i tym razem układanie zagadek mogą ułatwić
  szablony (por. dalej), a także wykorzystanie kalkulatorów.

  Komentarz:
  Proces uczenia się, także matematyki, ma charakter społeczny — dziecko uczy się, kontaktując się z innymi osobami, rozmawiając z nauczycielem i rówieśnikami. Dla budowania struktury wiedzy matematycznej dziecka kluczowe jest mówienie o matematyce: wyjaśnianie, przekonywania, przewidywanie, stawianie pytań, wątpienie, … .
  Tego typu zagadki stwarzają do tego bardzo dobrą okazję, a ponadto są dla uczniów bardzo atrakcyjne i motywujące.