SCENARIUSZ 30

Elżbieta Jabłońska

JAK ZAPISAĆ TRASĘ
– CZYLI JAK ORIENTOWAĆ SIĘ NA PLANIE LUB MAKIECIE


Cele ogólne w szkole podstawowej:

 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno — komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych.

Cele ogólne na II etapie kształcenia:

 • Sprawność rachunkowa.
  Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Wykorzystanie i tworzenie informacji.
  Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

Wymagania szczegółowe:

 

 • Obliczenia praktyczne. Uczeń:
  • zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr;
  • oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali, oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;
 • Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:
  • ƒƒ szacuje wyniki działań;
  • ƒƒ orientuje plan, mapę w terenie, posługuje się legendą;
  • ƒƒ identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów na planie, mapie topograficznej i w terenie;
  • ƒƒ posługuje się podziałką liniową do określania odległości, porównuje odległość na mapie z odległością rzeczywistą w terenie.

Pomoce:

 

Przebieg sytuacji dydaktycznej:


 1. Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa wykorzystuje swoją makietę albo otrzymujecpowiększony fragment planu okolicy szkoły lub znanej im miejscowości. Ustalają, w jakiej skali sporządzony jest plan. Wybierają znaczki potrzebne do oznaczania obiektów na makiecie lub na planie. Sporządzają takie, których nie ma w zestawie, np. bank, kościół, przychodnia lekarska, apteka itp. Umawiają się, co oznaczają zgromadzone lub przygotowane przez nich znaczki.
  Zapoznają się ze znakami drogowymi informacyjnymi, które mogą stać przy drodze: przejście dla pieszych, kładka, przejście podziemne, stacja benzynowa, szpital, restauracja.

 2. Grupy oznaczają wybranymi lub sporządzonymi znaczkami obiekty na makiecie lub na planie.
  Mogą naklejać naklejki, lub z patyczków i plasteliny budować znaki pionowe i nimi oznaczać obiekty.

 3. Pracując w parach, uczniowie układają sobie nawzajem zagadki. Jeden uczeń układa ciąg znaków niezwiązany z planem, a drugi słowami opisuje trasę.

  Na przykład: taki ciąg znaków


  może być odczytany: Ruszam spod poczty, przechodzę koło metra, skręcam w prawo, przechodzę koło sklepu, przechodzę kładką na drugą stronę ulicy, idę prosto i dochodzę do szpitala.

 4. Następnie między znaczkami pojawiają się oznaczenia mówiące o odległości poszczególnych obiektów:

  Na przykład:


  200 m   100 m  50 m


  Co może oznaczać: Ruszam spod poczty, idę 200 m, dochodzę do sklepu, za sklepem skręcam w prawo, idę 100 m, przechodzę przez kładkę, po 50 m dochodzę do szkoły.

 5. Uczniowie nadal pracują w parach — jeden z nich układa ciąg znaków opisujących trasę na planie lub makiecie, szacując dystanse na podstawie odległości na planie i na skali planu, a drugi próbuje odczytać ciąg znaków, odnaleźć i wskazać na planie opisaną trasę.

 6. Pary uczniów układają zagadki Czego brakuje? — jedna para uczniów układa ciąg znaków z jedną lub dwiema lukami, druga para uzupełnia te luki posługując się planem lub makietą oraz opisuje słowami trasę. Luki mogą dotyczyć zarówno obiektów, jak i odległości między nimi.

 7. Pary uczniów układają zagadki Gdzie jest błąd? — jedna para poprawia jeden błąd, który świadomie zrobiła druga para, opisując trasę za pomocą znaczków i podając szacunkowe odległości.