SCENARIUSZ 1

Wstęp

https://pracestudenckie.pl/.

Publikacja zawiera scenariusze zajęć dla uczniów klas IV — VI, które mają służyć rozwijaniu umiejętności matematycznych z wykorzystaniem zestawu pomocy opracowanego w ramach projektu Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco.

Scenariusze koncentrują się przede wszystkim wokół obszarów takich jak: rozwiązywanie zadań tekstowych (scenariusze 2–10), dostrzeganie prawidłowości i rozumowanie (scenariusze 11– 27) oraz geometria (scenariusze 28–31). Proponowany w nich sposób pracy z uczniami oparty jest na współczesnych koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych dotyczących efektywnego rozwijania umiejętności matematycznych1. Akcentowana jest samodzielność uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania nowych i różnorodnych strategii rozwiązywania zadań i problemów, stwarzane są możliwości dociekania, argumentowania własnych stanowisk, rozwijania umiejętności modelowania matematycznego, a przede wszystkim konstruowania przez uczniów swojej wiedzy.

W każdym ze scenariuszy na początku wyszczególnione zostały zaczerpnięte z Podstawy programowej2 cele, obejmujące zarówno cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jak i wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe dla przedmiotu matematyka na drugim etapie edukacyjnym.

Następnie podane zostały niezbędne do realizacji zajęć pomoce, które znajdują się w zestawie dla nauczyciela oraz w zestawach dla uczniów (jeden taki zestaw przewidziany jest dla czteroosobowej grupy).

Głównym elementem scenariusza jest opis sytuacji dydaktycznej — jest on propozycją autorów, którą można zrealizować w całości, w wybranych fragmentach, dokładnie według zapisów lub po dokonaniu modyfikacji.

Scenariusze zawierają także komentarze z uwagami lub wyjaśnieniami autorów dotyczącymi realizacji zajęć.

Wszystkie scenariusze ułożone są w zalecanej kolejności realizacji, natomiast nauczyciel znający własnych uczniów, ich możliwości i potrzeby, sam zdecyduje, w której klasie będzie z nich korzystał.

Zajęcia według zaproponowanych scenariuszy mogą być realizowane podczas lekcji z całą klasą — jako cała lekcja, lub wplecione jako jej fragment — albo dla wybranej grupy uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem w dostatecznym stopniu poszczególnych umiejętności, w trakcie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne. Decyzja o sposobie i czasie wykorzystania poszczególnych scenariuszy należy do nauczyciela, to on zna możliwości i potrzeby swoich uczniów, to on dobiera optymalne środki służące wspieraniu ich rozwoju, rozwijaniu ich umiejętności matematycznych.

Komplementarną do scenariuszy publikacją są Karty pracy o zróżnicowanym poziomie trudności: A, B i C. Karty A przeznaczone są dla uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem określonej umiejętności, natomiast C dla uczniów, którzy już opanowali daną umiejętność i przed którymi należy stawiać większe wyzwania oraz wspierać ich dalszy rozwój.

Zarówno scenariusze, jak i karty pracy są propozycją mającą na celu zainspirowanie nauczycieli do projektowania własnych zajęć i ćwiczeń z wykorzystaniem języka symboli — piktogramów, do czego zachęcamy.

 

1 Poradnik dla nauczyciela klas IV–VI, s. …..
2 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r.